Voorwaarden voor verzenden (zoals te lezen in de Algemene Voorwaarden punt 4)

Ed & Willem slotenservice, hierna te noemen ‘leverancier’.

4 Levering en verzendingstermijnen
 
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland, tenzij op de website van leverancier anders is aangegeven of tenzij met leverancier anders is overeengekomen. De zending kan tegen een aangepast verzendtarief ook naar België verstuurd worden (dit is een standaard optie bij het afrekenen). Andere landen zijn alleen mogelijk in overleg met de leverancier.
4.2. De verzendtijd is afhankelijk van de levertijd van de bestelde artikelen, na ontvangst van de betaling, tenzij op de website van leverancier anders is aangegeven. De levertijden van de artikelen zijn geschat en deze gelden net als de verzendtijden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3. De verzendtermijn van producten uit voorraad bedraagt maximaal dertig (30) dagen. 4.3.b. Leverancier biedt de mogelijkheid om modellen te reserveren die in de toekomst door de fabrikant uitgebracht worden. Bij deze artikelen staat onderaan in het scherm de verwachte levertijd. Leverancier zal deze artikelen voor de klant bestellen nadat volledige betaling ontvangen zal zijn.
4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door leverancier overschreden wordt, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met leverancier te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan leverancier te melden.
4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat leverancier het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.6. Leverancier behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra verzendkosten zijn voor rekening van de leverancier.
4.7. Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de door de klant opgegeven gegevens. Leverancier zal de klant hiervan per omgaande in kennis stellen. Indien de klant kenbaar maakt dat deze toch geleverd wil hebben, dan zal deze bestelling alleen dan plaatsvinden indien het volledige bedrag inclusief verzendkosten door vooruitbetaling is voldaan.
4.8 Wanneer de klant ervoor kiest het artikel/ de artikelen af te halen in de winkel, dient de klant een telefonische afspraak te maken om het artikel op te halen in het magazijn. 
 
Afkoelingsperiode (uitsluitend voor particuliere kopers)/ retourbeleid (punt 9 van de Algemene Voorwaarden)
 
9.1. Nadat de klant de hem/haar bestelde product heeft voldaan, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de betaling, de onderliggende overeenkomst met leverancier te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan leverancier te melden. Indien de klant het product reeds heeft ontvangen, zal de klant – na overleg met leverancier – te sturen naar een door leverancier vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
9.3. Betalingen die de klant reeds heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met leverancier ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal leverancier deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat leverancier het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
9.4. Leverancier behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van leverancier of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van leverancier schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal leverancier de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Leverancier heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
9.6 Indien een artikel niet voorradig is (en dus door de leverancier besteld moet worden voor de klant) of op maat gemaakt moet worden voor de klant kan dit product niet geretourneerd worden.