Voorwaarden voor betaling, prijzen en tarieven (zoals te lezen in de Algemene Voorwaarden punt 3)

Ed & Willem slotenservice, hierna te noemen ‘leverancier’.

 
3 Prijzen, tarieven en betaling
 
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen wordt een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Bestellingen in de webwinkel dienen te worden voldaan met iDeal of PayPal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien er overeenkomst is voor een factuur met betaling achteraf dient deze factuur zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na besteldatum te worden voldaan.
3.3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is leverancier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Leverancier zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
3.4. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft leverancier het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5. Bij niet nakoming door de klant van wat betreffende betaling is overeengekomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, evenals gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van leverancier te weigeren.