Algemene voorwaarden

Ed & Willem slotenservice, hierna te noemen ‘leverancier’.

 
1 Algemeen
 
1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van leverancier. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en leverancier volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Leverancier is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met leverancier zijn overeengekomen.
1.4. Leverancier heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website leverancier te wijzigen.
 
2 Aanbiedingen en overeenkomsten
 
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van leverancier zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Leverancier behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen leverancier en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van leverancier; het door de klant selecteren van de verzend- en betaalmethode; het door de klant akkoord gaan met de Voorwaarden en het doen van de betaling via iDeal of middels een overschrijving per bank vooraf.
2.3. De administratie van leverancier geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan leverancier verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door leverancier verrichte leveringen. Leverancier erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 
3 Prijzen, tarieven en betaling
 
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen wordt een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Bestellingen in de webwinkel dienen te worden voldaan met iDeal of PayPal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien er overeenkomst is voor een factuur met betaling achteraf dient deze factuur zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na besteldatum te worden voldaan.
3.3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is leverancier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Leverancier zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
3.4. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft leverancier het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5. Bij niet nakoming door de klant van wat betreffende betaling is overeengekomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, evenals gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van leverancier te weigeren.
3.6. Prijsveranderingen: prijzen en offertes zijn onder voorbehoud van externe veranderingen zoals prijsveranderingen van toeleveranciers, wisselkoersveranderingen, transportkostentoeslagen, verhogingen van tol of havenkosten, laag- of hoogwatertoeslag, dieselkostentoeslag, veranderingen in belastingen, etc., deze kunnen door de verkoper als toeslag op de oorspronkelijk afgesproken prijs in rekening worden gebracht zonder dat de koper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.
3.7. Alle prijzen, artikelen en foto’s op de internetsite en offertes zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
4 Levering en verzendingstermijnen
 
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland, tenzij op de website van leverancier anders is aangegeven of tenzij met leverancier anders is overeengekomen.
4.2. De verzendtijd is afhankelijk van de levertijd van de bestelde artikelen, na ontvangst van de betaling, tenzij op de website van leverancier anders is aangegeven. De levertijden van de artikelen zijn geschat en deze gelden net als de verzendtijden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3. De verzendtermijn van producten uit voorraad bedraagt maximaal dertig (30) dagen. 4.3.b. Leverancier biedt de mogelijkheid om modellen te reserveren die in de toekomst door de fabrikant uitgebracht worden. Bij deze artikelen staat onderaan in het scherm de verwachte levertijd. Leverancier zal deze artikelen voor de klant bestellen nadat volledige betaling ontvangen zal zijn.
4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door leverancier overschreden wordt, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met leverancier te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan leverancier te melden.
4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat leverancier het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.6. Leverancier behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra verzendkosten zijn voor rekening van de leverancier.
4.7. Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de door de klant opgegeven gegevens. Leverancier zal de klant hiervan per omgaande in kennis stellen. Indien de klant kenbaar maakt dat deze toch geleverd wil hebben, dan zal deze bestelling alleen dan plaatsvinden indien het volledige bedrag inclusief verzendkosten door vooruitbetaling is voldaan.
4.8 Wanneer de klant ervoor kiest het artikel/ de artikelen af te halen in de winkel, dient de klant een telefonische afspraak te maken om het artikel op te halen in het magazijn. 
 
5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
 
5.1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 
6 Risico
 
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor leverancier. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door leverancier kunnen worden uitgesloten.
 
7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 
7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door leverancier geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Leverancier garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door leverancier geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
 
8 Bestellingen en communicatie
 
8.1. Leverancier is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en leverancier, dan wel tussen leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en leverancier.
 
9 Afkoelingsperiode (uitsluitend voor particuliere kopers)
 
9.1. Nadat de klant de hem/haar bestelde product heeft voldaan, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de betaling, de onderliggende overeenkomst met leverancier te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan leverancier te melden. Indien de klant het product reeds heeft ontvangen, zal de klant – na overleg met leverancier – te sturen naar een door leverancier vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
9.3. Betalingen die de klant reeds heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met leverancier ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal leverancier deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat leverancier het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
9.4. Leverancier behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van leverancier of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van leverancier schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal leverancier de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Leverancier heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
9.6 Indien een artikel niet voorradig is (en dus door de leverancier besteld moet worden voor de klant) of op maat gemaakt moet worden voor de klant kan dit product niet geretourneerd worden.
 
10 Garanties
 
10.1. Op de door leverancier geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.
 
11 Klachten
 
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door leverancier serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken via e-mail, voor contactgegevens zie de website van leverancier.
11.3. Leverancier zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Leverancier zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.
 
12 Persoonsgegevens
 
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van leverancier. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van leverancier. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
12.3. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door leverancier over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van leverancier. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
 
13 Diversen
 
13.1. Indien de klant aan leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is leverancier gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant leverancier een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2. Leverancier is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
 
14 Toepasselijke recht en geschillenregeling
 
14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van leverancier is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen leverancier en de klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter te Den Haag.